Новини

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА БАЗІ ФАБЛАБУ / FABLAB-BASED TRAINING PROGRAM OF ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT

Важливим етапом створення нової інноваційної продукції є її випробування та тестування у користувачів. Для тестування ідей застосовують мінімально життєздатний прототип (MVP) як прототип продукту з мінімальним функціоналом, який може вирішити проблему цільової аудиторії. Проте висока вартість і технічна складність виготовлення прототипів продукції часто стають перешкодами для власників малого бізнесу, які прагнуть до інновацій. Розроблення прототипу інноваційного продукту здійснюють у декілька етапів: 1) презентація ідеї для виявлення бажаючих придбати продукт; 2) розроблення прототипу низької вартості (low-fidelity) для уточнення вимог цільової аудиторії та помилок проєктування; 3) розроблення прототипу високої точності (high-fidelity) для вдосконалення продукту та початку продаж.

Одним із способів вирішення даної проблеми розвитку підприємництва є проведення пошукових робіт на стадії прототипування у відкритих лабораторіях фаблаб. FabLabs (fabrication laboratories) – це глобальна мережа локальних лабораторій, що дає змогу створювати винаходи та інновації, забезпечуючи доступ до верстатів і комп’ютерних програм для цифрового виготовлення. Світова асоціація фаблабів Fab Foundation рекомендує певне мінімальне обладнання для роботи лабораторії: лазерний різак, 3D принтери, фрезерні верстати з ЧПУ, набори електронного прототипування, комп’ютерні програми для моделювання, а також 3D сканери, швейні машини, плотери і т. п. Такий мінімальний набір обладнання залишається незмінним протягом двох десятиліть і дає змогу відтворювати бізнес-ідеї. За рівнем складності та кількості обладнання фаблаби поділяють на regular fablab, mini fablab та supernode fablab.

У межах виконання проєкту Еразмус+ “Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на Fablab платформі” було створено FabLab TNTU з метою стимулювання молодіжного підприємництва; поліпшення якості освіти; навчати аспірантів, а також творчу молодь, інженерним основам 3D-моделювання та автоматизованого проектування, створення прототипів і 3D-друку, теорії вирішення винахідницьких завдань, інноваційного маркетингу й управління проєктами; перепідготовки викладачів у галузі 3D-моделювання та 3D-друку, створення прототипів. Учасники навчальної програми FABLAB навчаються за принципом створення власного інноваційного продукту, включаючи стадію його фізичної моделі чи розробки прототипу.

Навчальна програма розвитку підприємництва в FabLab TNTU спрямована не лише на вивчення окремих дисциплін для розроблення бізнес-ідей і стартапів, виведення на ринок інноваційних продуктів, а й на оволодіння алгоритмом роботи з технічною ідеєю. Учасники навчального процесу беруть участь у розробленні твердої комп’ютерної моделі ідеї, її фізичного прототипу для тестування кінцевим споживачем під час реалізації бізнес-проєктів.

Початкова ідея інноваційного продукту проходить наступні етапи: проведення маркетингового дослідження, розроблення бізнес-плану, розроблення мінімально життєздатного прототипу, MVP; виявлення та вирішення технічних суперечностей; виготовлення робочих креслень та моделей виробів в інженерному програмному забезпеченні; комп’ютерне моделювання роботи виробу виготовлення прототипів для ринкових випробувань.

Студентські команди проєктів постійно шукають шляхи вдосконалення прототипів інноваційних продуктів. Як правило, така продукція розрахована на невелику кількість споживачів-інноваторів певного нішевого сегменту.

Діяльність освітніх та інноваційних дослідницьких центрів на платформі FabLab базується на ідеї широкого залучення молоді, студентів, представників бізнесу та ініціативних громадян до реалізації проєктів. Процес створення нового продукту від ідеї до прототипу реалізується однією або кількома робочими групами із застосуванням сучасних технологій моделювання та прототипування і проведенням маркетингових дослідження. Цей підхід дає змогу поєднати в унікальній кооперації потреби й ідеї бізнесу, креативне мислення студентської молоді та життєвий досвід старшого покоління.

Навчальна програма розвитку підприємництва на базі фаблабу/Наталія Мариненко, Валерій Лазарюк, Тетяна Вітенько, Володимир Шанайда//Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах “, 31 березня-01 квітня 2021 року.—Т.: ФОП Паляниця ВА, 2021.—С. 50–52

 

FABLAB LABORATORY AS A TRAINING PLATFORM FOR DEVELOPING FOREIGN STUDENTS’ DIGITAL PRODUCTION AND ENTREPRENEURIAL SKILLS

In order to identify the interest of foreign students in studying entrepreneurship on the basis of Fablab TNTU, in 2020 year in Ternopil Ivan Puluj National Technical Unicersity the survey was conducted. It aimed to identify opinions of foreign students studying at TNTU regarding entrepreneurial activities also. This survey is a part of the EU Erasmus + project of establishing Innovation Laboratory “FabLab TNTU” with the Buckinghamshire New University (UK) as its coordinator. Most of the respondents were students of 1-3 grades and came to study in Ukraine from more than twenty countries in Africa (including Nigeria, Ghana, Egypt, Zimbabwe) and Asia.

The research results testify that 17% of respondents have already had an experience with running their own business; 40% of them believe that they would open their own businesses in the nearest future. However, the main obstacles to starting own business were identified as the lack of funds (45%) and insufficient self-motivation (12%), Pic.1.

Pic. 1 – Survey results: Which of the below factors is the major obstacle that prevents you from establishing your own business?

Almost one third of the respondents has indicated that they are lack of knowledge and skills which are necessary to start their own business. More than 70% of students (Pic.2a) who gave their answers would agree to take relevant Fablab courses and acquire theoretical knowledge and practical skills by taking the following university’s courses: innovative business ideas research and implementation; project management; development and formation of financial business model; marketing research of consumer behavior, commercialization of innovation. An interesting fact is that 80% of respondents (Pic2b) are willing to gain practical skills in the basics of digital production, in particular creation of 2D and 3D models, 3D printing, scanning, laser cutting, processing on CNC machines.

a)

b)

Pic. 2 – Survey results:  a) Would you like to gain and further develop theoretical knowledge and practical entrepreneurial skills necessary to start up your own business by taking the university’s courses?: b) Would you like to gain and further develop practical skills in working with modern digital technologies necessary for starting up your own business by taking the university’s courses?

The research results testify that there is a significant demand for theoretical and practical knowledge of independent business organization using modern digital technologies among foreign students at TNTU. Creative laboratories on the Fablab platform are not only centers for the formation of innovative ideas, but also for students’ self-education and practical knowledge of the advanced technologies.

Мариненко Н.Ю., Вітенько Т.М., Лазарюк В.В., Шанайда В.В. Використання ФАБЛАБ лабораторії як навчальної платформи для освоєння навичок цифрового виробництва та підприємництва іноземними студентами // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : V Міжнародна науково-методична конференція, 14–16 жовтня 2020 р. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – c. 78-80.

Англомовний тренінг «Вплив технологій цифрового виробництва на підприємництво»
13 жовтня 2020 року? на базі лабораторії FabLab ТНТУ відбувся англомовний?? тренінг «Вплив технологій цифрового виробництва на підприємництво» для здобувачів вищої освіти?‍??‍? другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 076 «#Підприємництво_торгівля_та_біржова_діяльність».
✅Предметом обговорення стали питання, пов’язані із дослідженням і впровадженням інноваційних бізнес-ідей, теорією вирішення винахідницьких задач; управлінням проєктами, розробленням та формуванням фінансової моделі бізнесу, маркетинговими дослідженнями поведінки споживачів, комерціалізацією інновацій.
✅Продемонстровано особливості застосування цифрового виробництва, зокрема, 3D друк, 3D сканування, лазерне різання, обробка на верстатах з числовим програмним управлінням. Під час тренінгу значну увагу було зосереджено на практичних аспектах підготовки та верифікації інноваційних стартап-проєктів молодих підприємців.
✅Тренінг підготовлено та проведено виконавцями міжнародного проєкту Еразмус+ 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP “Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на Fablab платформі” проф. Т.М. Вітенько
Tetiana Vitenko

, проф. Н.Ю. Мариненко

Natalia Marynenko

, доц. В.В. Лазарюком

Valeriy Lazaryuk

та доц. В.В. Шанайдою.

??Training “Impact of digital production technologies on entrepreneurship” has been held at FabLab TNTU for Master students (specialty 076 “Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity”) on October 13, 2020. Innovative business ideas research and implementation; the theory of inventive problem solving; project management; development and formation of financial business model; marketing research of consumer behavior; commercialization of innovation were in focus of discussion. Students have been demonstrated the peculiarities of digital production application, in particular, 3D printing, 3D scanning, laser cutting, processing on CNC machines. During the training the attention has been paid to the practical aspects of young entrepreneurs’ ideas for innovative startup projects generation and verification.
The training has been prepared and conducted by the team of the EU Erasmus+ project “Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on FabLab platforms” Dr.Sc., Prof. T.M. Vitenko, Dr.Sc., Prof. N.Yu. Marynenko, Ph.D., Assoc. Prof. V.V. Lazaryuk, Ph.D., Assoc. Prof. V.V. Shanaida.

 

 

Практики студентів спеціальності “Прикладна механіка

У вересні 2020 року студенти спеціальності “Прикладна механіка” проходили ознайомлювальну (1 курс) та конструкторсько-технологічну практики (3 курс). Студенти ознайoмилися з обладнанням Центру 3Д технологій: лазерним верстатом, 3Д принтерами, 3Д сканером, фрезерним верстатом та електронним прототипуванням.  Серед практичних проектів студентами групи МЗ-31 було розроблено та виготовлено на обладнанні лабораторії Фаблаб пристрій для виготовлення філаменту для 3Д принтеру з використаних PET пляшок.  Керівники студентської групи розробників Роман Комаревич та Михайло Василик підготували необхідну документацію для подальшого поширення даного проекту.  Усі студенти ознайомилися із процесом виробництва: від проектування  до виготовлення готового виробу.

Перша група з числа студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя розпочала навчання навчання 3d технологій та дизайну в Академії технічного дизайну ТНТУ
#Кафедра обладнання харчових технологій ТНТУ
#Центр 3D технологій “Фаблаб” ТНТУ
 

Нове покоління лідерів відвідало Фаблаб лабораторію ТНТУ

4 листопада 2018 року відбувся обласний фінал Інтелектуальний фестиваль “Вундеркіндер”! В 2018 році зібралися кращі команди з районів Тернопільської області, які змагались у інтелектуальних іграх Брейн-ринг, Факт чи вигадака та Спортивні хрестики-нулики. Учасників було так багато, що ледве вмістились у залі)))
Особливостями цього року стала відвідування Fablab TNTU – новітньої лабораторії цифрового виробництва і побачили вживу що таке 3D-моделювання та лазерне різання.  Проводили ознайомлення Valeriy Lazaryuk та Володимир Шанайда.
Почули чудовий виступ голови Youth Development Center”BRIDGE”Маряна Гевко про права дітей, громадську активність та можливості для молоді.
Про Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, історію, здобутки та переваги навчання майбутнім студентам розповів Андрій Крупка.
Перемогу у непростій боротьбі виборола команда Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа #3, друге місце ТНВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого”, 3 місце у команди Тернопільської Української гімназії їм. І. Франка.
Дякуємо за допомогу та підтримку  Управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. та Ігор Чорний та програмі Active Citizens Ukraine від British Council Ukraine.
Коротка інформація про захід https://job.tntu.edu.ua/intelektual-ni-ihry-dlia-dite-vazhlyvy-etap-rozvytku-ma-butnikh-talantiv/

У ТНТУ відбулась робоча зустріч університетів-партнерів проекту FabLab

14 – 15 вересня 2018 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася робоча зустріч університетів-партнерів за проектом Еразмус+ «Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів» (акронім FabLab) http://fablab-erasmus.eu/.  Мета зустрічі — обговорення результатів виконання міжнародного проекту FabLab у ТНТУ. У зустрічі взяли участь представники з 7 університетів-партнерів проекту FabLab з Бакінгемширського нового університет у (Великобританія), Університету Валенсії (Іспанія), Ліцею Шарля і Андріана Дюпуї з містечка Ле Пуї ан Веле (Франція), Білоруського технічного університету (Республіка Білорусь), НТУУ “Київський політехнічний університет” та Харківського національного технічного університету імені Симона Кузнеця (Україна).

Презентацію результатів проекту FabLab відкрив ректор університету, член-кореспондент НАНУ, професор Петро Ясній, який зазначив важливість цього проекту для інноваційного розвитку університету, підвищення якості підготовки фахівців, створення широких можливостей для навчання студентів сучасним технологіям.«Вивчення сучасних технологій 3D друку та 3D моделювання активно сприяють налагодженню взаємодії університету з промисловими підприємствами, представниками малого та середнього бізнесу», — наголосив П.В.Ясній.

Проректор з міжнародного співробітництва, професор Тетяна Вітенько представила учасникам освітній та науковий потенціал ТНТУ, результати міжнародної діяльності університету, а також етапи виконання проекту FabLab в межах ТНТУ. Доповідач відзначила, що основним результатом реалізації цього проекту в ТНТУ стало відкриття інноваційної виробничої лабораторії, яка повністю відповідає критеріям та вимогам до Фаблаб лабораторій. З результатами виконання проекту FabLab у ТНТУ можна ознайомитись на сайтіЦентру 3D технологій та на сайті проекту FabLab Erasmus.

За короткий час діяльності Фаблаб-лабораторії науковцям університету вже вдалося розробити 3D моделі унікального устаткування та виготовити робочі прототипи деталей із складною геометрією способом 3D друку. З інформацією про особливості застосування ЗD друку перед учасниками проекту виступили аспірант кафедри обладнання харчових виробництв Назар Городиський та асистент кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв, к.т.н. Роман Михайлишин.

Приємною несподіванкою для учасників проекту була зустріч учнів Тернопільської спеціалізованої середньої школи №3 з європейським представником проекту (ліцей Шарля і Андріана Дюпуї з містечка Ле Пуї ан Веле, Франція) паном П’єром Карроладжі. Учні цієї школи з 8 по 14 жовтня 2017 року мали можливість навчатися у французькому ліцеї та ознайомились з цифровими технологіями лабораторії Фаблаб цього ліцею, а також з культурою та побутом Франції. Присутні з цікавістю слухали враження старшокласників та інформацію директора школи пані Надії Будій, вчителів пані Катерини Сагайдак та пані Галини Гроди. https://poglyad.te.ua/podii/starshoklasnyky-ternopilskoyi-zosh-3-povernulysya-iz-frantsiyi.html

Того ж дня гостям зустрічі було продемонстровано обладнання лабораторії Фаблаб та проведено майстер-класи для роботи з лазерним верстатом та 3D принтером. У ході візиту гості відвідали також навчальні лабораторії електроніки Технічного коледжу ТНТУ, кафедри приладів та контрольно-вимірювальних систем ТНТУ. Під час зустрічей вони ознайомились із студентськими проектами електронного прототипування.

У наступний день візиту учасники проекту FabLab провели аналіз результатів розробки навчальних курсів в рамках проекту FabLab, а саме: «3D моделювання і проектування», «Швидке прототипування та виробництво», «Теорія рішення винахідницьких задач», «Керування фаблаб-проектами», «Поширення на ринку». Дані навчальні курси у 2018/2019 навчальному році проходять апробацію у студентів університету і кожен охочий може пройти безкоштовне навчання з отриманням сертифікатів від європейських партнерів проекту. Запис відбувається за контактами сайту Центру 3D технологій «Фаблаб»

На завершення зустрічі іноземні та українські експерти висловили задоволення результатами виконанням проекту FabLab у ТНТУ.

Пропонуємо Вашій увазі фоторепортаж із робочої зустрічі проекту FabLab у ТНТУ.

35,35,302,307.671143

ВІдкриття лабораторії Фаблаб в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

2 травня 2018 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відкрито інноваційну лабораторію FabLab на базі Центру 3D технологій в рамках європейського проекту програми Еразмус+ “Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів” (акронім FabLab). Мета проекту FabLab полягає в створенні умов для розвитку інновацій та інженерної креативності, покращення працевлаштування студентів за допомогою взаємодії університету, бізнесу і промисловості на базі фаблабів. Координатором міжнародного проекту FabLab є Бекінгемширський новий університет (Великобританія).

Церемонію відкриття першої у західному регіоні України лабораторії FabLab провели ректор університету Петро Ясній, проректор з міжнародного співробітництва Тетяна Вітенько та Другий Секретар Посольства Індії в Україні пан Брахата Сінг Бішту, представники іноземних університетів-партнерів з Опольського технічного університету (Польща) та Каунаського технологічного університету (Литва), представники з багатьох українських університетів, зокрема зі Львова, Івано-Франківська, Кривого Рогу та інших, викладачі та студенти ТНТУ.

«Для навчального закладу Fablab має стати невід’ємною частиною інноваційної інфраструктури, сподіваємось на активне впровадження технологій створення прототипів, 3D друку та 3D моделювання у навчальний процес усіх спеціальностей та, зокрема, машинобудівного спрямування», — зазначив під час відкриття ректор Петро Ясній.

Науково-освітній інноваційний центр 3D технологій FabLab створено для налагодження взаємодії університету та промислових підприємств, стимулювання молодіжного підприємництва, підвищення якості підготовки фахівців, навчання студентів, аспірантів та творчої молоді міста Тернополя інженерним основам 3D моделювання та автоматизованого проектування, прототипування та 3D друку, теорії розв’язання винахідницьких задач, інноваційного маркетингу та проектного менеджменту, перепідготовки викладачів в галузі 3D моделювання та автоматизованого проектування, 3D друку та прототипування.

Лабораторія FabLab в ТНТУ обладнана, за співфінасування гранту ЄС, відповідно до вимог світової асоціації Fab Foundation, 3D принтерами, лазерним та фрезерним верстатами з числовим програмним керуванням, 3D сканером, які об’єднані з комп’ютерними станціями автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва на базі сучасного програмного забезпечення, а також наборами електронного прототипування Arduino.

Лабораторія FabLab в ТНТУ є відкритою для усіх активних студентів та молоді, що мають ідеї для практичного вирішення на обладнанні FabLab. Запис проводиться у приміщенні Центру 3D технологій FabLab за адресою: м. Тернопіль, вул. Гоголя, 6, корпус 6, ауд. 11, та за електронною адресою fablab@tntu.edu.ua.

Нагадаємо, що концепцію FabLab, в основі якї лежить ідея про персональне цифрове виробництво, винайшов науковий співробітник Масачусетського технологічного інституту Ніл Гершенфельд ще 20 років тому. З тих пір, ідея FabLab поширилась усім світом, особливу популярність здобула у таких європейських країнах як Франція, Данія, Іспанія та Великобританія, стрімко розвивається в Африці та Азії. FabLab являє собою широкий рух, відомий більше під назвою «відкритих лабораторій». Ці відкриті простори створені різними спільнотами, об’єднаними навколо спільних цінностей, обміну знаннями, ідеями та практиками. Їх створення супроводжується бурхливим розвитком новітніх цифрових технологій виробництва, що активно впроваджуються в життя.